Kdy jde o mužskou neplodnost

O neplodnosti se uvažuje vážněji především tehdy, jestliže žena nemůže otěhotnět, ačkoliv sexuální život páru je pravidelný, intimní styk nechráněný a přesto nedochází během cca jednoho roku k početí dítěte. U žen, které se rozhodly otěhotnět po třicátém roce, je zapotřebí věnovat páru lékařskou pozornost ohledně potíží spojených s nemožností otěhotnění již do půl roku usilování o potomka. Ovšem platí také, že asi u 10 % párů probíhají různě dlouhá období snížené plodnosti. Vyhodnotit všechny vlivy spojené s nemožností oplodnění ženy konkrétním mužem bývá proto mnohdy obtížné.

Mužská neplodnost je mnohem lépe čitelnější než u žen. Nejčastějším důvodem neplodnosti muže je totiž nedostatečná tvorba životaschopných spermií ve varlatech, případně tvorba abnormálních spermií, vedle toho vyložená porucha vývodových pohlavních orgánů. Většinou se jedná o poruchy vrozené, které jsou viditelné při lékařských prohlídkách již u malých chlapců, zvláště, pokud jsou varlata nesestouplá.

O neplodnost mužů se jedná také při pozdějším poškození varlat, které je způsobené např. záněty, chemickými látkami, ozářením. Chemické látky, ozáření, dále závislost na lécích nebo i léčba některými preparáty, drogy, vystavení extrémním životním situacím jakými je nadměrné horko, dokonce také dlouhodobý pobyt ve vysokých nadmořských výškách, to vše způsobuje mužskou neplodnost.

Neplodnost muže provází rovněž poškození varlat tzv. varikokélou. Varikokéla způsobí, že dojde k rozšíření žilní pleteně v semenném provazci, následně je varle tísněné do té míry, že je muž neplodný. Tentýž efekt vyvolá ucpání trubic mezi varlaty a penisem známé jako tříselná kýla.

K závažným překážkám plodnosti patří vrozené nemoci a nemoci získané v průběhu života, zejména příušnice a poté cukrovka, která navíc zapříčiňuje ztrátu sexuální touhy. Totéž se týká některých pohlavních chorob.

Dalším hojněji zastoupeným problémem spojeným s mužskou neplodností je nemožnost dosáhnout erekce nebo předčasná ejakulace semene.

Dále se i u mužů se vyskytují hormonální poruchy, které způsobují potíže s plodností.

Podstatnou roli pro početí potomka hraje rovněž optimální věk. Plodnost mužů klesá stejně jako u žen s přibývajícími roky.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že k neplodnosti mužů vede rovněž kastrace, umělý chirurgický zákrok, který způsobuje i druhotné hormonální změny. Kastrace se však provádí především u některých pohlavních deviantů, kteří se dopustili závažného trestného činu.

Někdy se vyvolává neplodnost muže záměrně, pokud například muž či pár již nechtějí mít další potomky, nebo je nepochybné narození dětí se závažnými vrozenými vadami. Tehdy se využívá metody podvazu chámovodů.